Galerie LV

037_slide03

INTERFACE - Video Art Event

INTERFACE|Video Art Event, ediția a IX-a

English

Pagina oficiala

“1. A punctul în care două sisteme, subiecte, organizații etc. se întâlnesc și interacționează.
‘Interfața dintre contabilitate și lege’
1.1. Fizică: O suprafață care formează o limită comună între două porțiuni de materie sau spațiu, de exemplu între două lichide nemișcibile. ‘Tensiunea superficială a unui lichid la interfața aer / lichid’
2. Computer: Un dispozitiv sau un program care permite unui utilizator să comunice cu un computer.
‘O interfață grafică de utilizator’
2.1 Un dispozitiv sau un program pentru conectarea a două componente hardware sau software, astfel încât acestea să poată fi utilizate în comun sau să comunice între ele.
‘O interfață de program de aplicație’”.Oxford dictionary
https://en.oxforddictionaries.com/definition/interface

 

Posibilitatea procesării tridimensionale a imaginilor pe dispozitive digitale, permite artistului video să își materializeze ideile prin abordări filosofice ale spațiului virtual, care au ca punct de pornire sau ca subiect de referință realitatea.

Interfața trebuie înțelesă nu în sens peiorativ, ca o suprafață superficială, ca o simulare fără consistență conceptuală,  ci ca pe o succesiune de imaginii ale aceluiași obiect de referință pe care artistul le transformată diferit și care converg înspre același concept.

Propunerea noastră este de a crea universuri ipotetice, realități alternative caracterizate prin flexibilitate și conexiuni simultane cu lumea imaginară, realități în care pot fi eludate restricțiile fizice, ideologice, estetice, etc., de orice natură.

Astfel artistul selectează din mediul înconjurător al obiectelor și fenomenelor ce aparțin realității imediate, anumite caracteristici pe care le esențializează sau la care mai adaugă elemente abstracte specifice mediului virtual. Folosind diverse intrumente digitale se comunică ideea care domină conceptul proiectului video.

Rezultă astfel o Interfață care structurează accesul la succesiunea de imagini video create și care nu este dependentă de realitatea studiată, deoarece evolueză diferit în funcție de alegerile subiective autoreferențiale ale artistului video.

Astfel, două lumi contradictorii în aparență, fuzionează, se întâlnesc în lumea ideilor și sunt codificate, transformate și reinterpretate în trăsăturile și conceptul viitorului film de artă video.

Deși realitatea la care facem referire își pune amprenta asupra conceptului artistic și estetic în funcție de alegerile și atitudinea artistului, de modul cum acesta tratatează elementul referențial, amprenta care are ca fundament realitatea nu va mai fi vizibilă, și astfel imaginea creată pune sub semnul întrebării aspectul credibilității.

Arta video creată în acest context aduce în discuție problema mediatizării prin imagine a modului de percepere a realității prin filtrul subiectivității, al jocului, al scenariului, al hiper-realităților multiple, a simulării în spațiul virtual creat.

Conceptul de mimesis se îndepărtează de elementul identificabil din realitate, funcționează ca o  Interfață în care sunt integrate modificări succesive ale unui univers atemporal, plin cu reziduuri ale memoriei aparent irecuperabile, ale experimetelor, ale realităților individuale trăite și interpretate diferit de fiecare artist.

În final, rezultă distrugerea convențiilor prea mult utilizate despre interpretarea imaginii, este schimbat modul tradițional de gândire și sunt sparte tiparele și prejudecățile despre imaginea în sine, despre relația dintre spațiul real și spațiul imaginar.

Descoperim astfel un labirint virtual de idei care mizează pe multitudinea elementelelor autoreferențiale, aparent simultane și arbitrare, dominate de o diversitate estetică și conceptuală haotică. Contrar acestor caracteristici, imaginea video creată este o interfață între realitate și subiectul video-conceptual al artistului.

Curator׃ Conf. univ. Dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș

 INTERFACE|Video Art Event, IX-a ediție va fi prezentat în data de 19-20 Mai 2018 orele  19-02 la Muzeului Țǎrii Crișurilor din Oradea în cadrul Zilelelor Muzeului Tării Crișurilor,  în România iar în iunie în Italia la Asociaţia culturalã nonprofit VisualContainer Tv,  VisualContainer.org, Space Milano, dotboxit.

Organizatori :

  • Asociatia Culturala Conflux
conflux logo

Cerințe: Acceptăm doar opere de artă video realizate de artiști profesioniști sau studenți cu studii universitare în domeniul artelor vizuale sau al cinematografiei.
– Filmele video vor fi realizate în ultimii doi ani;
– Artistul sau grupul poate înregistra până la 3 (trei) lucrări video;
– vom selecta doar un video de la fiecare artist sau grup de artiști;
– lucrările video care depășesc 5 minute nu sunt eligibile.
– Vă rugăm să trimiteţi link-ul pe care este disponibilă lucrarea video propusă pentru vizionare
Lucrările video art care nu sunt însoțite de următoarele documente în original, nu sunt eligibile, confrom Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, lege care este în concordanță cu legilslația Uniunii Europene privind dreptul de autor:
– ( FORMULAR DE AUTORIZARE ), completat și semnat în original;
Curriculum Vitae, completat și semnat în original;
– rezumatul fiecărui film ( SYNOPSIS ), în engleză și limba română;
3 cadre ( png sau tif ), care vor fi folosite pentru afișe sau pagini web care vor promova acest
eveniment cultural.
Cerinte tehnice:
– format Full HD, 1080p, mp4, codec H.264.

După selecție, fișierele atașate de către artiștii și grupuri de artiști care nu au fost acceptate în festival, vor fi excluse din baza de date a Video Art Event, INTERFACE, ediția a IX-a și a partenerilor săi.
– Nu se percep taxe de înscriere
– Nu sunt eligibile lucrările video în care sunt reprezintate scene indecente sau brutalitate.
– Materialul video care nu vor respecta dreptul de autor pentru imagine și sunet și toate drepturile legale privind dreptul de autor, nu vor fi acceptate în cadrul festivalului nostru.
– Artistului sau grupului de artiști au responsabilitatea de a furniza eventuale informații complementare privind conținutul video, de a răspunde de respectarea dreptului de autor vizavi de conținutul video.
– Artistul sau grupul de artiști sunt de acord să accepte promovarea evenimentului de artă video, inclusiv acordarea de interviuri, publicarea unor imagini din lucrările video selectate, fotografii din cadrul evenimetului și declarații cu privire la participarea la acest eveniment video, confrom programului stabilit de către organizatori.
– Artistul sau grupul de artiști sunt de acord cu stocarea lucrării de artă video selectate de către Video Art Event, pentru utilizarea acestora în cadrul unor conferințe culturale educaționale, sau elaborarea de materiale documentare de cercetare (articole, cărți) asupra evoluției artei video și activitatea Video art Event în scopul promovării valorilor culturale autentice în acest domeniu.
– Lucrările video de artă selectate nu vor fi folosite în scopuri comerciale.
– Publicul va avea acces gratuit la vizionarea lucrărilor video art prezentate în cadrul Video Art Event, INTERFACE, ediția a IX-a
Neaceptarea acestor acordurile stabilite duce la descalificarea artistului sau grupului de artiști selectați.

IMPORTANT׃

Etapa A
În data de 4 mai 2018, Echipa de organizare va anunța listă cu lucrările video-art calificate în etapa A pe următorul link:
https://videoartevent.wordpress.com/

Etapa B – Data limită 9 Mai, 2018 ( data poștei )
Documentele menționate mai sus, vor fi completate, semnate în original, scanate și înregistrate pe două DVD-uri, împreună cu lucrările de artă video selectate de către organizatori în etapa A.
Dvd-urile vor fi însoțite în plic de documentele complectate și semnate în original, toate acestea vor fi trimise prin poștă la următoarea adresă:
Adressa: Str: Milcovului, Nr: 6, Bloc: Pb: 7, Ap: 2, Zip code: 410 389, Oradea, Jud: Bihor, Romania,

Etapa C
Videoclipurile care nu îndeplinesc cerințele tehnice și nu vor fi însoțite de toate documentele menționate mai sus, nu vor fi acceptate în cadrul evenimentul nostru cultural Video Art Event, Ediția a IX-a, Interface.

Informaţii suplimentare la adresa de e-mail videoartevent@gmail.com sau la diana_gavrilas@yahoo.it

Echipa de organizare:
Curator: Conf. univ. dr. Gabriela Diana Bohnstedt
Conf. univ. dr. Fekete Tiberiu
Conf. univ. dr. Ștefan Gaie
Conf. univ. dr. Paul Blînda
Conf. univ. dr. Teofil Știop

Departamentul de Arte Vizuale, Facultatea de Arte, Universitatea din Oradea. (Romania)

Vizitați pagina festivalului și pe site-ul FilmFreeway

INTERFACE|Video Art Event, IXth edition

In limba romana

1. A point where two systems, subjects, organizations, etc. meet and interact.
‘the interface between accountancy and the law’
1.1 Physics: A surface forming a common boundary between two portions of matter or space, for example between two immiscible liquids.
‘the surface tension of a liquid at its air/liquid interface’
2. Computing: A device or program enabling a user to communicate with a computer.
2.1 A device or program for connecting two items of hardware or software so that they can be operated jointly or communicate with each other.‘an application program interface’”.Oxford dictionary
https://en.oxforddictionaries.com/definition/interface

Being able to tridimensionally process images on digital devices allows the video artist to materialize his/her ideas through philosophical approaches of the virtual space, approaches that consider reality the base for future premises.

The interface must be understood not pejoratively, as a superficial surface or a simulation without any conceptual consistency, but as a succession of images representing the same object of reference, transformed in different ways by the artist without losing the concept.

Our proposal is to create hypothetical universes, alternative realities characterized by flexibility and conexions simultaneous to the imaginary world; realities that elude physical, ideological, aesthetic restrictions.

In this manner, the artist selects from the environment and its belonging phenomena, certain features that he/she will eventually either simplify or enrich with abstract elements belonging to the virtual space. Using diverse digital instruments, the artist delivers the idea that dominates the concept of the video project.

The result is an Interface that structures access to the succession of the created video images, that does not depend upon the researched reality because it evolves differently based on the video artist’s subjective and autoreferential choices.

Thus, two apparently contradictory worlds fusion and meet in the world of ideas and they become encrypted, transformed and reinterpreted inside the features and the concept of the future video art film. Although the reality we refer to hallmarks the artistic/aesthetic concept depending on the artist’s choices and attitudes, on his/her perspective on the referential element, the mark that is based on reality will not be visible any longer and therefore, the new image questions the credibility aspect.

The thus created video art brings into discussion the issue of promoting through images the way of perceiving reality through subjectivity, game, scenario, multiple hyper-realities and simulation inside the created virtual space. The end is the destruction of overused conventions on image interpreting; the traditional way of thinking is changed and prejudices about the image itself, about the relation between real and imaginary space, are broken.

We discover, therefore, a virtual labyrinth of ideas that counts on the numerous self-referential elements, apparently simultaneous and arbitrary, dominated by an aesthetic, conceptual chaotic diversity; contrary to this, the video image is an interface between reality and the artist’s video-conceptual subject.

Curator׃ Associate Professor Dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaș

 

INTERFACE |Video Art Event,  IXth edition will be presented from 05. 19-20 th, 2018 from 19-02 PM at the White Night of Museums to The Museum of Ţǎrii Crişurilor in Oradea within The days of Țării Crișurilor Muzeum,  University of Oradea, Visual Arts Department, Faculty of Arts, Romania and in June in Italy at visualcontainer.org, visualcontainer.tv, box Videoart Project Space Milano, dotbox.it.

Organizers:

  • Conflux Oradea (Romania)
conflux logo

Requirements:
We only accept video artworks made by professional artists or students with university studies in visual arts or cinematography.
– Video will be done in the last two years;
– The artist or group may register up to 3 (three) Work(s);
– we will up to 1 video from each artist or grup artists;
– videos exceeding 5 minutes are not eligible.
– please submit the link on which the proposed video is available
Videos art that are not accompanied by the following original documents are not eligible, according to the Romanian legislation ( Law no.8 of 14 March 1996 ), law which is in compliance with EU copyright law:
( AUTHORIZATION FORM ), completed and signed in original;
Curriculum Vitae, completed and signed in original;
– summary of each film ( SYNOPSIS ), in english;
3 stills ( png or tif ), which will be used for posters or websites for this cultural event,
Technical requirements:
– Full HD 1080p, format mp4, codec H.264,

After selection, the attached files of artists and groups which were not selected will be excluded from any database of Video Art Event, IXth edition and of its partners.
– There are no fees for registration
– The materials that will not follow the rules and terms including image and sound and all the legal rights, will not be accepted.
– Exploitation or grossly indecent genres are not eligible.
– The Video Art Event is not responsible for entries not received for technical reasons: communication failures, congestion of communication lines or any other factors that make impossible the transfer of data or access to files available on the site.
– It is responsibility of the artist or group to provide complementary information to comply with production demands for content and promotion of the Video Art Event including interviews, photographs, images, video frames from the selected video and statements within the deadline/schedule defined by organizers.
– Artist or group of artists agrees to store video art selected by Video Art Event for their use in educational cultural conferences, or to develop documentary research materials (articles, books) on the evolution of video art and activity Video Art Event to promote authentic cultural values in this area.
– Selected video art works will not be used for commercial purposes.
– The audience will have free access to watch video art presented by the INTERFACE |Video Art Event, IXth edition.
– Noncompliance with the agreements determined herein leads to the disqualification of the selected artist or group of artists.

IMPORTANT׃

Step A
On May 4 2018, The organizing team will announce online the video art qualification to Step A on https://videoartevent.wordpress.com/

Step B – DEADLINE 9 MAY, 2018 ( POST STAMP DATE )
Qualified works in the step A must be delivered to the curator of Video Art Event by post.
The mentioned documents will be completed, signed in original, scanned and written on two DVD together with video artwork (qualified on step A.) selected by the organizers, in the envelope will be placed also the documents with the original signature, all those will be sent to the following address:

Gabriela Diana B Gavrilaș, Str: Milcovului, Nr: 6, Bloc: Pb: 7, Ap: 2, Zip code: 410 389, city: Oradea,
Jud: Bihor, Country: Romania,

Step C
– Videos that do not meet the technical requirements and will not be accompanied by all the mentioned documents, printed and signed in original, will not be accepted in our cultural event Video Art Event.

You can request any information e-mail׃ videoartevent@gmail.com,  diana_gavrilas@yahoo.it

Organizing Team:

Curator: Associate Professor Dr. Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilaş
Associate professor Dr. Fekete Tiberiu
Associate professor Dr. Ștefan Gaie
Associate professor Dr. Teofil Știop
Associate professor Dr. Paul Blînda

Department of Visual Arts, Faculty of Arts, University of Oradea, Romania

Visit our festival’s listing on FilmFreeway

2019 - Arte Vizuale Oradea